آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : برهمکنش بین اجسام باردار

الکتروستاتیک؛ دومین اصل بنیادین در شیمی محاسباتی

تدریس خصوصی نرم افزار شیمی آلی محاسباتی گوسین توسط دکتر مهدی نباتی در تهران

الکترواستاتیک، مطالعه برهمکنشها بین اجسام باردار است. الکترواستاتیک فقط سیستم مولکولی را تشریح نمیکند، بلکه برای درک برهمکنشهای الکترونها که با تابع موج یا چگالی الکترونی تشریح میشوند بسیار مهم است. ستون مرکزی الکتروستاتیک، قانون کولن است. دیگر تابع بسیار مفید در الکتروستاتیک، پتانسیل الکتروستاتیک است که تابعی تعریف شده …

بیشتر بخوانید »