آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نرم افزار شیمی محاسباتی

نرم افزار شیمی گوس ویو (GaussView) چه کاربردهایی دارد؟

آموزش نرم افزار شیمی آلی ماکرومدل MacroModel در وبسایت شیمیدان ایرانی Iranian Chemist

این نرم افزار، یک رابط گرافیکی مورد استفاده برای ایجاد فایلهای ورودی برای نرم افزارهای مختلف همچون گوسین (Gaussian) است. گزینه های متنوعی در این نرم افزار برای ساختن ساختار مولکولی تعبیه شده است. فایلهای کتابخانه ای متنوع برای سیستمهای حلقوی، آمینواسیدها، نوکلئیک اسیدها و گروههای عاملی آلی متداول موجود …

بیشتر بخوانید »

معرفی نرم افزار شبیه سازی مولکولی Molecular Operating Environment

آموزش نرم افزار شیمی آلی ماکرومدل MacroModel در وبسایت شیمیدان ایرانی Iranian Chemist

Molecular Operating Environment (MOE) software بسته نرم افزاری شامل مکانیک مولکولی، دینامیک، شرایط مرزی متناوب، QSAR، سازنده ساختارهای ترکیبی و مدلسازی پروتئینها و پلیمرها میباشد. خواصی همچون LogP و ضریب شکست مولی را محاسبه میکند. دارای رابط گرافیکی است. میدانهای نیروی در دسترس آن عبارتند از: AMBER89، AMBER94، MMFF94 و …

بیشتر بخوانید »

معرفی نرم افزار شیمی محاسباتی مولپرو (MOLPRO)

تدریس خصوصی نرم افزارهای شیمی آلی در تهران

مولپرو یک برنامه محاسباتی آغازین طراحی شده برای محاسبات کمپلکسهای تشکیل شده است. این برنامه به همبستگی الکترونی بسیار حساس است. محاسبات از نوع HF، CI، MRCI، FCI، CC، DFT، MCSCF، CASSCF، ACPF، CEPA، پیوند ظرفیت، نظریه اختلال تک دترمینانی و چند دترمینانی قابل انجام است. خواص تک الکترونی شامل …

بیشتر بخوانید »