آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : یادگیری وانشهای شیمی آلی

سنتز آرندت-ایسترت (Arndt-Eistert synthesis)

تدریس خصوصی شیمی آلی رشته داروسازی توسط دکتر مهدی نباتی در تهران

سنتز آرندت-ایسترت سنتز آرندت-ایسترت در حققیقت تشکیل کربوکسیلیک اسیدهای همولوگ یا مشتقاتشان از طریق کربوکسیلیک اسیدهای فعال شده با دی آزومتان و نوآرایی وُلف حدواسط دی آزوکتونها در حضور نوکلئوفیلها مثل آب، الکلها یا آمینها میباشد. مکانیسم سنتز آرندت-ایسترت در اولین مرحله همولوگاسیون کربن، کربن دی آزومتان توسط اسید کلرید …

بیشتر بخوانید »