آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مکانیسم شیمی آلی

نوآرایی بروک (Brook Rearrangement)

مشاور صنعتی پروژه های شیمی و گوسین و آموزش کسب و کارهای خانگی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

نوآرایی بروک نوآرایی [۲،۱]-بروک آلفا سیلیل کاربینولها، یک مهاجرت ۲،۱-آنیونی درون مولکولی یک گروه سیلیل از کربن به اکسیژن در حضور مقدار کاتالیتیکی یک باز مثل دی اتیل آمین، سدیم هیدرید یا سدیم هیدروکسید میباشد. مکانیسم نوآرایی بروک مکانیسمی که در سال ۱۹۷۴ توسط بروک ارائه شد شامل تشکیل گونه …

بیشتر بخوانید »

سنتز پیریدین بولمن-راتز (Bohlmann-Rahtz Pyridine Synthesis)

مشاور صنعتی پروژه های شیمی وآموزش کسب و کارهای خانگی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

Bohlmann-Rahtz Pyridine Synthesis سنتز پیریدین بولمن-راتز امکان تولید پیریدینهای استخلاف شده را در دو مرحله محیا میسازد. تراکم اِنامینها با اتینیل کتونها منجر به تولید حدواسط آمینودی اِن  میشود که بعد از ایزومریزاسیون E/Z القا شده توسط گرما، متحمل حلقه افزایی شده و پیریدینهای سه استخلافه ۶،۳،۲ را میدهد. مکانیسم سنتز …

بیشتر بخوانید »

واکنش بلان (Blanc Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران Mehdi Nabati

کلرومتیلاسیون بلان (Blanc Chloromethylation) در مقایسه با واکنش آلکیلاسیون فریدل کرافتس، این واکنش برای تهیه آرنهای کلرومتیله شده از آرنهای مادر با فرمالدئید، اسیدهیدروکریک و روی کلرید بسیار کارآمد میباشد. مکانیسم واکنش بلان اسید لوئیس روی کلرید بر تشکیل یون اکسونیوم که در جانشینی الکتروفیلی آروماتیک واکنشپذیر میباشد موثر است. …

بیشتر بخوانید »