خانه / آموزش / واکنش نووناجل

واکنش نووناجل

مکانیسم دوم واکنش نووناجل

واکنش نووناجل (واکنش دوبنر)

واکنش نووناجل (واکنش دوبنر) توسط دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی دارو و شیمی آلی در تهران
واکنش نووناجل (واکنش دوبنر)

تراکم ترکیبات کربوکسیلیک اسیدی با آلدئیدها که ترکیبات آلفا و بتا غیر اشباع را میدهد.

واکنش اصلاحی دوبنر به ترکیبات اسیدی که توسط پیریدین القا میشوند اشاره میکند که باعث کربوکسیل زدایی میشود.

مکانیسم تراکم نووناجل

حدواسط انولی که در بدو امر تولید میشود:

مکانیسم واکنش نووناجل (واکنش دوبنر) توسط دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی دارو و شیمی آلی در تهران
مرحله اول مکانیسم واکنش نووناجل

این انول با آلدئید واکنش داده که با واکنش حذفی در مرحله بعد از آن، آلدول حاصل میشود:

مکانیسم واکنش نووناجل (واکنش دوبنر) توسط دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی دارو و شیمی آلی در تهران
مرحله دوم مکانیسم واکنش نووناجل

یک مکانیسم قابل قبول دیگر استفاده از پیپیریدین به عنوان ارگانوکاتالیست (کاتالیزگر آلی) است که حد واسط ایمینیوم به عنوان پذیرنده (اکسپتور) عمل میکند:

مکانیسم واکنش نووناجل (واکنش دوبنر) توسط دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی دارو و شیمی آلی در تهران
مکانیسم دوم واکنش نووناجل

در واکنش اصلاح شده دوبنر که با رفلاکس پیریدین انجام میگیرد، کربوکسیل زدایی و واکنش حذفی به صورت هماهنگ با همدیگر اتفاق می افتد:

واکنش نووناجل (واکنش دوبنر) توسط دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی دارو و شیمی آلی در تهران
واکنش نووناجل (واکنش دوبنر)

 

دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی، سنتز و فرمولاسیون داروهای نوین