آخرین خبرها

پاسخ سوال ۷۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ تیرماه نوبت دوم – سوال ترکیبی انحلال پذیری و غلظت مولی

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

سوال ترکیبی انحلال پذیری و غلظت مولی

تدریس خصوصی شیمی دهم کنکور

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

سوال ۷۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم

شکل زیر، تغییر انحلال پذیری سه گاز NO و N2 و O2 را با تغییر فشار گاز، در دمای ثابت، نشان می دهد. اگر در فشار a+b)/2) اتمسفر، مقدار عددی غلظت مولی گاز NO، به تقریب برابر مقدار عددی انحلال پذیری گاز N2 در فشار ۴٫۵ اتمسفر باشد، انحلال پذیری گاز O2 در فشار a+b اتمسفر کدام است؟

(N=14 و O=16)

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
نمودار انحلال پذیری-فشار گازها در سوال ۷۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم تیرماه

الف: ۰٫۰۴۰

ب: ۰٫۰۳۵

ج: ۰٫۰۳۰

د: ۰٫۰۲۳

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

پاسخ:

مقایسه انحلال پذیری نیتروژن منواکسید، گاز نیتروژن و گاز اکسیژن:

دانش آموزان عزیزم، می دانیم که انحلال پذیری گازها در آب به سه عامل بستگی دارد: نوع گاز، دما (رابطه عکس و غیر خطی) و فشار (رابطه مستقیم و خطی). البته وجود ناخالصی در محلول نیز باعث کاهش انحلال پذیری گازها می شود.

در عامل نوع گاز هم، انحلال پذیری بر اساس ۵ پارامتر میزان تفکیک یونی، نیروهای بین مولکولی (از جمله امکان تشکیل پیوند هیدروژنی)، جرم مولی، میزان قطبیت و همچنین سطح مقطع مولکول های گازی بستگی دارد.

نیتروژن منواکسید چون مولکول قطبی است انحلال پذیری بیشتری نسبت به گازهای نیتروژن و اکسیژن دارد. گاز اکسیژن نیز به خاطر جرم مولی بیشترش، انحلال پذیری بیشتری نسبت به گاز نیتروژن دارد. بنابراین از لحاظ انحلال پذیری خواهیم داشت:

NO > O2 > N2

بنابراین در نمودار انحلال پذیری-فشار داده شده در سوال، پایین ترین خط راست مربوط به انحلال پذیری گاز نیتروژن، خط راست وسطی مربوط به انحلال پذیری گاز اکسیژن و خط راست بالایی مربوط به انحلال پذیری گاز نیتروژن منواکسید می شود.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تعیین مولاریته نیتروژن منواکسید:

انحلال پذیری گاز نیتروژن در فشار ۴٫۵ اتمسفر از روی نمودار، برابر با ۰٫۰۱ گرم در ۱۰۰ گرم آب می شود.

حالا سوال گفته که غلظت مولی گاز نیتروژن منواکسید بایستی برابر با انحلال پذیری گاز نیتروژن باشد.

CM = 0.01 mol/L

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تعیین انحلال پذیری نیتروژن منواکسید:

حالا به راحتی می توانیم از فرمول تکنیکی زیر، غلظت مولی گاز NO را تبدیل به انحلال پذیری کنیم:

M × CM × (۱۰۰ + S) = 1000 × S × ρ

در این رابطه تستی:

M جرم مولی

CM غلظت مولی

S انحلال پذیری

ρ  چگالی

نکته بسیار مهم: چون انحلال پذیری گازها در آب کم است، بنابراین چگالی محلول برابر با چگالی آب (۱ گرم بر میلی لیتر) در نظر گرفته می شود.

۳۰ × ۰٫۰۱ × (۱۰۰ + S) = 1000 × S × ۱

SNO = 0.03 g/100 g H2O

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تعیین مقدار فشار a+b:

از روی نمودار می بینیم که انحلال پذیری ۰٫۰۳ برای گاز NO مربوط به فشار ۴٫۵ اتمسفر می شود.

حالا به راحتی می توانیم فشار a+b را به دست آوریم:

(a + b) / 2 = 4.5

a + b = 9 atm

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تعیین انحلال پذیری O2:

از روی نمودار نیز می بینیم که انحلال پذیری گاز اکسیژن در فشار ۹ اتمسفر برابر با ۰٫۰۴ گرم در ۱۰۰ گرم آب است.

SO2 = 0.04 g/100g H2O

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

گزینه صحیح:

با توجه به تحلیل ها و محاسبات انجام شده، گزینه الف پاسخ صحیح سوال ۷۹ کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

*** در فایل ویدیویی زیر، سوال ۷۹ کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲ را به طور کامل برای شما عزیزان تحلیل کرده ام.

پس حتما فایل آموزشی زیر را به دقت ببینید و تکنیک های گفته شده را یاد بگیرید.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

پاسخ سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم – تحلیل سوال ۷۹

تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان تدریس خصوصی شیمی هفتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی

تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان تدریس خصوصی شیمی هفتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تحلیل سوال ۱۰۲ شیمی رشته تجربی کنکور تیر ۱۴۰۲ – مبحث آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ترکیب های یونی

پاسخ سوال ۱۰۲ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی کنکور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 3 = هجده