آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آموزش شیمی آلی

واکنش بمفورد-استیونز (Bamford-Stevens Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

واکنش بمفورد-استیونز توسیل هیدرازونها در واکنش با بازهای قوی، تولید آلکنها را میکند. این وتکنش در دو مرحله انجام میگیرد که ترکیب حد واسط دی آزو ممکن است قابلیت جداسازی داشته باشد. واکنش بعدی بستگی به نوع حلالهای پروتیک و آپروتیک دارد که تعیین کننده نوع محصول واکنش میباشد. این …

بیشتر بخوانید »

واکنش بالز-شیمان (Balz-Schiemann Reaction)

تدریس خصوصی و گروهی شیمی آلی در تهران

واکنش بالز-شیمان تبدیل آریل آمینها به آریل فلوئوریدها از طریق دیازوتیزه کردن و سپس تخریب دمایی مشتقات تترافلوئوروبوراتها یا هگزافلوئوروفسفاتها میباشند. تخریب میتواند از طریق القای فتوشیمیایی اتفاق بیفتد. مکانیسم واکنش بالز-شیمان  

بیشتر بخوانید »

نوآرایی بیکر-ونکاتارامان (Baker-Venkataraman Rearrangement)

تدریس خصوصی شیمی آلی رشته داروسازی عمومی در تهران

نوآرایی بیکر-ونکاتارامان انتقال القا شده توسط باز یک گروه آسیل استری در یک فنول استری که در موقعیت ارتو آسیله شده، که یک ترکیب ۱و۳-دی کتون را میدهد. این واکنش مربوط به تراکم کلایزن بوده، که بعد از تشکیل یک انولات، انتقال آسیل درون مولکولی را دنبال میکند. مکانیسم نوآرایی …

بیشتر بخوانید »

واکنش اکسایش بایر ویلیگر (Baeyer Villiger)

تدریس خصوصی شیمی آلی رشته داروسازی عمومی در تهران

اکسایش بایر-ویلیگر اکسیداسیون بایر-ویلیگر شکست اکسایشی پیوند کربن-کربن مجاور یک گروه کربونیل است که کتونها را به استرها و کتونهای حلقوی را به لاکتونها تبدیل میکند. بایر-ویلیگر میتواند با پراسیدهایی همچون MCPBA، یا با هیدروژن پراکسید و یک اسید لوئیس انجام گیرد.   جهت گزینی خاص واکنش به توانایی مهاجرت …

بیشتر بخوانید »

واکنش کوپلینگ آزو (Azo Coupling)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

واکنش کوپلینگ آزو کوپلینگ یا مزدوج شدن آزو به طور گسترده در واکنشهای صنعتی برای تولید رنگها و پیگمانها استفاده میشود. یونهای دی آزونیوم آروماتیک به عنوان الکتروفیلها در واکنشهای کوپلینگ با آروماتیکهای فعال شده مثل آنیلینها و فنولها عمل میکنند. واکنش جانشینی به طور معمول در موقعیت پارا رخ …

بیشتر بخوانید »

سنتز آرندت-ایسترت (Arndt-Eistert synthesis)

تدریس خصوصی شیمی آلی رشته داروسازی توسط دکتر مهدی نباتی در تهران

سنتز آرندت-ایسترت سنتز آرندت-ایسترت در حققیقت تشکیل کربوکسیلیک اسیدهای همولوگ یا مشتقاتشان از طریق کربوکسیلیک اسیدهای فعال شده با دی آزومتان و نوآرایی وُلف حدواسط دی آزوکتونها در حضور نوکلئوفیلها مثل آب، الکلها یا آمینها میباشد. مکانیسم سنتز آرندت-ایسترت در اولین مرحله همولوگاسیون کربن، کربن دی آزومتان توسط اسید کلرید …

بیشتر بخوانید »

واکنش آربوزوف (Arbuzov reaction)

تدریس خصوصی شیمی فیزیک آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

Michaelis-Arbuzov Reaction واکنش یک تری آلکیل فسفیت با یک آلکیل هالید تولید یک آلکیل فسفونات میکند. مرحله اول شامل حمله نوکلئوفیلی توسط فسفر بر روی آلکیل هالید میباشد و سپس دِآلکیلاسیون یون هالید از نمک تری آلکوکسی فسفونیوم میباشد. به نظر میرسد این واکنش کاربرد زیادی در تهیه استرهای فسفوناتی …

بیشتر بخوانید »

واکنش اپل (Appel Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

واکنش اپل واکنش تری فنیل فسفین و تتراهالومتانها با الکلها یک روش آسان برای تبدیل یک الکل به آلکیل هالید مربوطه تحت شرایط ملایم میباشد. راندمان این واکنشها معمولا بالا میباشد. این واکنش شبیه به واکنش میتسونوبو میباشد که ترکیب یک فسفین، یک ترکیب دی آزو به عنوان معرف کوپلینگ، …

بیشتر بخوانید »

واکنش افزایش آلدولی (Aldol Addition)

تدریس خصوصی شیمی معدنی توسط مهندس افشار گراوند در تهران

واکنش افزایش آلدولی واژه آلدول کلمه اختصاری برگرفته از مجموع دو واژه آلدئید و الکل میباشد. زمانی که اِنولات یک ترکیب آلدئیدی و یا یک ترکیب کتونی در مرکز کربن آلفا با مولکول دارای گروه کربونیل دیگری تحت شرایط اسیدی یا بازی وا کنش داده و ترکیب بتاهیدروکسی آلدئید یا …

بیشتر بخوانید »

واکنش آلدر-اِن (Alder-ene reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

واکنش آلدر-اِن (Alder-Ene Reaction) سیستم ۴ الکترونی شامل یک آلکن دارای پیوند پی و یک باند سیگمای C-H آلیلی میتوانند در یک واکنش پریسایکلیک شرکت کنند که در آن، پیوند دوگانه شیفت پیدا کرده و باندهای سیگمای جدید C-C و C-H تشکیل خواهند شد. این سیستم آلیلی دقیقا مشابه یک …

بیشتر بخوانید »