آخرین خبرها

تحلیل نمونه سوالات آیمت ایتالیا – پاسخ سوال ۴۰ آزمون آیمت ۲۰۲۳ درس شیمی

کلاس IMAT ایتالیا - تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا دکتر مهدی نباتی

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت ۲۰۲۳ ایتالیا

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

سوال ۴۰ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۳

Q40-IMAT2023 : At a given temperature, the Kc value of a gaseous exothermic reaction is equal to 7 × ۱۰ dm6mol-2.

Which one of the following statements is correct?

A: At a lower temperature the value of Kc will increase

B: The position of equilibrium lies over to the right-hand side

C: There are more moles on the right-hand side of the equilibrium equation

D: An increase in pressure will increase the time taken to reach equilibrium

E: Addition of a suitable catalyst will increase the equilibrium yield obtained

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

آدرس صفحه رسمی شیمی آیمت در اینستاگرام: @imat.chem لینک مستقیم ورود به صفحه اینستاگرام شیمی آزمون IMAT ایتالیا: www.instagram.com/imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل سوال:

دانشجویان عزیزم در این سوال از ما خواسته شده که تحلیل کنیم که کدام یک از مطالب عنوان شده در گزینه های A تا E درباره واکنش تعادلی داده شده صحیح است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه A:

دوستان عزیزم توجه داشته باشید که در صورت سوال ۳ نکته بسیار مهم در رابطه با واکنش تعادلی مدنظر به ما داده شده است.

الف: واکنش گازی است. یعنی تمامی مواد شرکت کننده در واکنش اعم از واکنش دهنده ها و فراورده ها در حالت فیزیکی گازی هستند.

یعنی واکنش موازنه نشده مدنظر به صورت زیر است:

A(g)      B(g) 

ب: نکته دوم اینکه واحد ثابت تعادل به ما نشان می دهد که ضریب استوکیومتری واکنش دهنده ۳ و برای فراورده ۱ می باشد.

پس واکنش موازنه شده به صورت زیر است:

۳ A(g)      B(g) 

ج: نکته سوم اینکه سوال گفته واکنش گرمازا است. پس علامت گرما در قسمت فراورده ها می باشد.

۳ A(g)      B(g)  +  Q

حالا گزینه A گفته که در دمای پایینتر ثابت تعادل واکنش افزایش خواهد یافت.

خب این مطلب کاملا درست است چون با کاهش دما، واکنش تعادلی به سمت راست یا به عبارتی به سمت فراورده ها جابجا خواهد شد. پس غلظت فراورده گازی افزایش یافته و نتیجتا ثابت تعادل افزایش خواهد یافت.

بنابراین مطلب گزینه A کاملا صحیح بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه B:

این گزینه می گوید که نقطه تعادل در سمت راست واکنش قرار دارد.

با توجه به اینکه ثابت تعادل عدد کوچکی است بنابراین تعادل پیشنرفت خاصی نکرده و پس نقطه تعادل در سمت واکنش دهنده ها دارد.

بنابراین مطلب گزینه B کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه C:

این گزینه می گوید که تعداد مول فراورده ها بیشتر از واکنش دهنده ها است.

خب با توجه به تحلیل گزینه B مشاهده کردیم که تعداد مول واکنش دهنده ها در لحظه تعادل، بیشتر از فراورده ها است.

بنابراین مطلب گزینه C کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه D:

این گزینه می گوید که افزایش فشار باعث افزایش زمان رسیدن به تعادل  می شود.

دوستان عزیزم توجه داشته باشید که افزایش فشار، این واکنش را به سمت راست جابجا می کند تا زمانی که به تعادل جدید برسد.

دقت کنید که بحث تعادل ربطی به زمان ندارد. بحث زمان انجام واکنش مربوط به سینیتیک می شود یعنی انرژی فعالسازی واکنش تعیین کننده این است که واکنش با چه سرعتی پیش برود.

بنابراین مطلب گزینه D کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه E:

این گزینه می گوید که افزودن مقداری کاتالیزگر باعث افزایش پیشرفت تعادل می شود..

دوستان عزیزم توجه داشته باشید کاتالیزگر وظیفه اش کاهش انرژی فعالسازی واکنش و در نتیجه افزایش سرعت واکنش و نهایتا کاهش مدت زمان انجام واکنش است و ربطی به بحث غلظت های تعادلی ندارد.

بنابراین مطلب گزینه E کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

گزینه صحیح:

با توجه به توضیحات داده شده و تحلیل انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۴۰ آزمون IMAT ایتالیا سال ۲۰۲۳ می باشد.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیزم

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آزمون IMAT

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

آدرس صفحه رسمی شیمی آیمت در اینستاگرام:

@imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

لینک مستقیم ورود به صفحه اینستاگرام شیمی آزمون IMAT ایتالیا:

www.instagram.com/imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
کلاس IMAT ایتالیا – دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آیمت ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

تاپیک های درس شیمی آزمون آیمت ۲۰۲۴ ایتالیا – IMAT 2024 Chemistry Topics

مباحث درس شیمی آزمون آیمت ۲۰۲۴ ایتالیا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی IMAT منابع، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 × یک =