خانه / آموزش / شیمی آلی

شیمی آلی

مباحث شیمی آلی و سنتز

واکنش کوری چایکوفسکی

واکنش مکانیسم کاتالیزوری ایلیدهای گوگرد

Corey Chaykovsky Reaction   واکنش کوری چایکوفسکی به واکنش ایلیدهای گوگرد با ترکیبات کربونیل داری مثل کتونها یا ایمینهای مربوطه که منجر به تولید اپوکسیدها یا آزیریدین ها می شود گفته می شود. اپوکسیداسیون کوری چایکوفسکی آزیریدیناسیون کوری چایکوفسکی واگنش ایلیدهای گوگرد با انون ها ترکیبات سیکلوپروپان را می دهد. …

بیشتر بخوانید »

واکنش احیای کوری-باکشی-شیباتا (احیای ایتسونو-کوری)

Corey Bakshi Shibata Reduction

Corey-Bakshi-Shibata Reduction Itsuno-Corey Reduction این واکنش، کاهش انانتیوگزین کتونها با استفاده از بوران و یک کاتالیزور کایرال اکسازابورولیدین می باشد. مکانیسم کاهش کوری-باکشی-شیباتا مکانیسمی که در پایین نشان داده شده است، انانتیوگزینی و سرعت واکنش بالا را با استفاده از کاتالیزور CBS به خوبی مشخص می سازد. این کاتالیزور ترکیبی …

بیشتر بخوانید »

واکنش کُنیا-اِن

Conia Ene Reaction

Conia-Ene Reaction واکنش کنیا-ان یک واکنش کاتالیز شده اسیدی یا گرمایی ترکیبات کربونیل اشباع نشده است که محصولات حلقوی را تولید می کنند. مکانیسم واکنش کنیا-ان در واکنش کنیا-ان، بعد از انولیزاسیون، یک جابجایی هیدروژن ۱ و ۵ داریم: بنابراین، واکنش کنیا-ان در حقیقت یک واکنش اِن درون مولکولی است. …

بیشتر بخوانید »

نوآرایی اکسی کوپ آنیونی

Anionic Oxy Cope Rearrangement

Anionic Oxy Cope Rearrangement نوآرایی کوپ، ایزومریزاسیون گرمایی ۱ و ۵ دی ان هاست که منجر به تولید رجیوایزومر ۱ و ۵ دی ان می شود. محصول اصلی از لحاظ ترمودینامیکی پایدارترین رجیوایزومر می باشد. اکسی کوپ، یک استخلاف هیدروکسیل بر روی کربن با هیبریداسیون sp3 ایزومر آغازین دارد. نیروی …

بیشتر بخوانید »

واکنش حذف کوپ

Hofmann rule

Cope Elimination واکنش کوپ ترکیبات N-اکسید که به آسانی در آزمایشگاه از واکنش آمین های نوع سوم با یک اکسنده مثل پراسید انجام شده و منجر به تولید آلکنها از طریق حذف سین در حلالهای آپروتیک می شود. مکانیسم حذف کوپ حذف کوپ یک واکنش حذفی شبه مسطح سین هست …

بیشتر بخوانید »

واکنشگر کالینز (Collins Reagent) در واکنشهای شیمی آلی

واکنشگر کالینز (Collins Reagent) به واکنشگر سارت (Sarett Reagent) در متیلن کلرید واکنشگر کالینز گفته میشود. اضافه شدن یک اکی والان کرومیوم تری اکسید (Chromium trioxide) به محلول دو اکی والان پیریدین (pyridine) در متیلن کلرید (methylene chloride) تحت هم زدن شدید، تولید اکسیدانت سالم و مناسب میکند. همچنین، استفاده …

بیشتر بخوانید »

واکنش احیای کلمنسن (Clemmensen Reduction)

آموزش رایگان شیمی آلی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

واکنش احیای کلمنسن احیای کلمنسن امکان اکسیژن زدایی از آلدئیدها و یا کتونها را فراهم کرده و هیدروکربن مربوطه را تولید مینماید. ماده می باید نسبت به اسید قوی پایدار باشد. واکنش احیای کلمنسن متمم واکنش احیای ولف کیشنر (Wolff Kishner Reduction) است که تحت شرایط اسید قوی انجام میپذیرد. …

بیشتر بخوانید »

نوآرایی کلایزن (Claisen Rearrangement)

آموزش رایگان شیمی آلی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

نوآرایی کلایزن نوآرایی کلایزن آلیفاتیک یک نوآرایی سیگماتروپی ۳ و ۳ میباشد که طی آن، یک آلیل وینیل اتر تحت گرما به یک ترکیب کربونیلی غیر اشباع تبدیل میشود. نوآرایی کلایزن آروماتیک با یک آروماتیک شدن دوباره همراه است: اتردار کردن الکلها یا فنولها و نوآرایی کلایزن انجام شده بر …

بیشتر بخوانید »

واکنش مزدوج شدن چان-لام (Chan-Lam Coupling)

آموزش رایگان شیمی آلی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

واکنش کوپلینگ چان-لام این واکنش امکان تشکیل پیوند کربن-هترواتم را از طریق مزدوج شدن بورونیک اسیدها، استانانها یا سیلوکسانها با ترکیبات دارای N-H یا O-H فراهم میسازد. مواد شامل فنولها، آمینها، آنیلینها، آمیدها، ایمیدها، اوره ها، کارباماتها و سولفونامیدها میشود. این واکنش توسط مقدار استوکیومتری مس (II) یا یک میزان …

بیشتر بخوانید »

واکنش احیای کوری-باکشی-شیباتا (Corey-Bakshi-Shibata Reduction)

آموزش رایگان شیمی آلی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

واکنش احیای ایتسونو-کوری (Itsuno-Corey Reduction) احیای انانتیوگزین کتونها با استفاده از بوران و یک اکسازابورولیدین به عنوان کاتالیست (کاتالیزور CBS) را واکنش احیای سی بی اس میگویند. معمولا متیل سی بی اس (MeCBS) مورد استفاده قرار میگیرد. مکانیسم احیای کوری-باکشی-شیباتا مکانیسم ارائه شده در سال ۱۹۹۸ که بیانگر انانتیوگزینی و …

بیشتر بخوانید »